Strona główna
Kandydaci
Studenci
Pracownicy
Absolwenci
Media

dr Izabela Sztangret

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI
2003-2011

 • I. Sztangret: Konsument w sieci wiedzy na przykładzie sektora teleinfomedialnego. "Handel Wewnętrzny" 2011, wrzesień – październik
 • I. Sztangret: Narzędzia przepływu wiedzy w sektorze metaproduktów teleinformatycznych (w świetle koncepcji marketingu sieciowego) [W:} Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, pod red. Sz. Figla, PWE, Warszawa 2010
 •  I. Sztangret: Wiedza jako przedmiot negocjacji w strukturach sieciowych [W:] Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych
  organizacjach, pod red. S. Lachiewicza, A. Zakrzewskiej-Bielawskiej, Politechnika
  Łódzka, Łódź 2010
 •  I. Sztangret: Negotiations as a sub-system of marketing in net-enterprises [W:] Aktualne problemy nowoczesnych nauk. Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Ukraina, Belgorodski Narodowy Uniwersytet Rosja. Seria: Ekonomoa, Prawo nr 2(84) 2010
 •  I. Sztangret:  The knowledge-net in it sektor – participants and relations [W:] Aktualne problemy nowoczesnych nauk. Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Ukraina, Belgorodski Narodowy Uniwersytet Rosja, Seria: Ekonomoa, Prawo nr 1(25) 2010
 • I. Sztangret: Struktury sieciowe jako współczesne formy partnerstwa w sektorze
  systemowych produktów informatycznych (najlepsze praktyki w ekosystemie
  biznesu teleinfomedialnego) [W:] TRANS’09. Wspólna Europa – partnerstwo
  przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności
  gospodarczej, pod red. H. Brdulak, E. Duliniec, T.Gołębiowskiego, Szkoła
  Główna Handlowa, Warszawa 2009
 •  I. Sztangret: Związki sieciowe firm w kształtowaniu i promocji systemowych produktów informatycznych i ich oferty. Pola i metodyka badań [W:] Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, pod red. L. Żabińskiego, AE, Katowice 2009
 •  I. Sztangret: Zasady współpracy partnerów sieciowych w sektorze systemowych produktów informatycznych [W:] Konsument a rynek. Efekty działań marketingowych, pod red. S. Makarskiego, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii, Katedra Marketingu; Handel Wewnętrzny, czerwiec 2009
 • I. Sztangret: Formy zarządzania wiedza marketingową na przykładzie IBM [W:] Współczesny marketing. Trendy, działania, pod red. G. Sobczyk, Wyd. UMCS, Lublin 2008
 • I. Sztangret: Rynek jako forum wymiany informacji (w świetle koncepcji zarządzania wiedzą marketingową) [W:] Badania marketingowe zachowań podmiotów rynkowych, pod red. A. Limańskiego, R. Milic-Czerniak, Wyd. WSZMiJO, Katowice 2008
 • I. Sztangret: The Marketing Knowledge Management (follow IT sector example in condition of globalisation) [W:] Problems of Marketing Management in Globalization. Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium. Edited by J. Dado, J. Petrovicova. Faculty of Economics Matej Bel University, Banska Bystrica 2008
 • I. Sztangret: Zarządzanie wiedzą klienta na rynku systemowych produktów konwergentnych (na przykładzie sektora teleinformatycznego) [W:] Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, pod red. J. Kalla, B. Sojkina, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
 • I. Sztangret: Marketing symultaniczny i lateralny a marketing relacyjny w sektorze produktów/usług komputerowych. Wybrane praktyki zarządzania [W:] Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Pr. pod red. T. Żabińskiej, L. Żabińskiego AE Katowice 2007
 • I. Sztangret: Oferta konwergentna/wielosektorowa jako przejaw symultaniczności podmiotów sektora teleinformatycznego [W:] Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości. Red. Nauk. J.Kall, B.Sojkin, AE Poznań 2006
 • I. Sztangret: Zarządzanie wiedzą partnera jako przejaw symbiomarketingu producenta dóbr trwałych. Czynniki rozwoju koncepcji. Najlepsze praktyki w sektorze producentów komputerów. II [W:] Międzynarodowa Konferencja Marketing Przyszłości. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006
 • I. Sztangret (współautor): New marketing concepts in conditions of globalisation. Globalisation Influences on Local Markets. Univerzita Mateja Bela Ekonomicka Fakulta Banska Bystrica 2006
 • I. Sztangret: Strategie promocji produktów komputerowych na tle rozwoju strategii marketingowych producentów krajowych i zagranicznych. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2005 (monografia)
 • I. Sztangret: Marketing intelektualny jako koncepcja marketingu wartości w dobie gospodarki globalnej opartej na informacji [W:] Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim. Red.nauk. J.W.Wiktor AE Kraków 2005
 • I. Sztangret: Nowe technologie informatyczne w usługach i komunikacji marketingowej [W:] XX Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Uniwersytet Łódzki 2004
 • I. Sztangret: Sprzęt komputerowy jako produkt i jego promocja w opinii polskiego społeczeństwa informacyjnego /w świetle badań empirycznych/ [W:] Człowiek a rynek. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, wyd. pod red. S. Partyckiego, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski 2004
 • I. Sztangret: Miejsce promocji w strategiach marketingowych przedsiębiorstw – uczestników sektorów innowacyjnych /w świetle badań empirycznych sektora producentów komputerów/ [W:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość. Konferencja WSPiZ, pod red. L. Garbarskiego Warszawa 2004
 • I. Sztangret (współautor): Komunikacja marketingowa w procesie dyfuzji innowacji produktu (na przykładzie sektora teleinformatycznego) [W:] Uwarunkowania i modele strategii funkcjonalnych marketingu (wybrane problemy). Zeszyt naukowy nr 27 pod red. Nauk. L. Żabińskiego AE Katowice 2003
 • I. Sztangret: Modele strategii promocji producentów/montażystów sprzętu komputerowego na rynku polskim; pożądane kierunki zmian (w świetle badań empirycznych), MARKETING I RYNEK nr 5/2003
 • I. Sztangret: Czynniki rozwoju nowych modeli strategii promocji przedsiębiorstw teleinformatycznych na rynku polskim. [W:] Wykorzystanie Internetu w marketingu, pod. red. E. Zeman Miszeskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2003